پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

عایق


درگذشته صدها بنگاه ، انباروسالن های بسته بندی و تولیدی درشهرهای مختلف با دایرکردن فضایی برای محصولاتی که احتیاج به محل نگهداری درشرایط ویژه را داشته اقدام نمودند که اکثر آنها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری محصولات ، مواد وفرایند تولید بودن .
در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای جهان سوم، در حالی که کمبود عرضه کل در مقابل تقاضای کل کاملا محسوس است ، با این وجود بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی فرآیند شده براثرمراقبت نا کافی از بین می رود ، بدین ترتیت شکاف بین عرضه و تقاضا بیش تر می شود.
درصورت استفاده از امکانات مناسب و بجا مثل سالن های مکانیزه و انبارهای بسته بندی و تولید و سردخانه ، نه تنها با جلوگیری کردن از ضایعات محصولات و مواد تولید شده بلکه قیمت مواد اولیه و فرآیند شده هم تا اندازه ی قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و درمصرف بهینه انرژی که نیز امروزه  یکی از بزرگترین مشگلات جهانی میباشد تاثیر خواهد داشت.
پیچیدگی روز افزون مقررات به همراه تقاضای کیفیت بالا نقش مهمی در این امر می باشد.

انبارمحلی برای نگهداری کالا ومواد است . درصنعت برای مواد اولیه ، کالاهای نیمه ساخته ، ماشین آلات و درتجارت به منظور نگهداری کالاهای خریداری شده جهت توزیع و فروش و بطور کل فضاهای ذخیره