پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

سازه های گلخانه ایامروزه با توجه به نیاز به بهره برداری بهینه از آب،خاک،نهادها و نیروی انسانی کشور در جهت رشد در آمد نا خالص ملی و تامین مواد غذائی جمعیت روبه رشد کشور، برن