پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

بار برودتی


محاسبه بار برودتی اولین قدم در طراحی سیستم های تبرید و انتخاب تجهیزات مربوط است. از نتایج مربوط هم می توان برای طراحی سیستم و هم در مواردی برای عیب یابی عملکرد استفاده کرد. با آنکه امروزه نرم افزارهای متعددی برای انجام این محاسبات در دسترس هستند، لیکن هدف اصلی از این مفاله برداشت شده از کتاب تبرید آشنائی با اصول اولیه بار برودتی است.

بار برودتی یا سرمایی بسته به کار برد مورد نظر می تواند به شکل های مختلف محاسبه شود، برای مثال در مورد یک محفظه سرد مثل یخچال ، فریزر یا یک سردخانه، میزان حرارتی است که باید از آن محفظه سرد گرفته شود تا در دمای مورد نظر (که کمتر از دمای محیط بیرون است ) حفظ شود. در مورد یک فرایند که در آن دمای مایع یا گازی به میزان مشخص کاهش داده می شود، بار برودتی با صرف نظر کردن از تلفات حرارتی به محیط، برابر میزان کاهش انرژی آن مایع یا گاز است معمولا از اصطلاح بار برودتی در مورد تجهیزات برودتی مانند : سردخانه و یخچال و از اصطلاح بار سرمایی برای کاربردهایی مانند: تهویه مطبوع استفاده می شود.

ظرفیت برودتی یا ظرفیت سرمایی یک دستگاه برودتی در واقع نشان دهنده توانایی آن سیستم و بیان کننده میزان بار برودتی است که می تواند از محیط سرد انتقال دهد. به طور یقین میزان ظرفیت برودتی دستگاه باید بیشتر یا مساوی بار برودتی سیستم باشد. الب