پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

انواع پمپ هرمتیک ویت NEW) WITT)

Type HRP5050,HRP3232,HRP5040,HRP8050,HRP10080
PS to 100:-1/25 bar,
PS to 075:-1/18,75bar,
400 V/50 Hz/cos P 0,85
460 V/60 Hz/cos P 0,91
Aachen-GERMANY